ชุมชน บ้านบาตร

หัตถศิลป์โบราณ

เสียงกังวาน ในลมหายใจ

จิตวิญญาณบาตร

กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย

(ชุมชนบ้านบาตร)

บาตรทองถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสระเกศ
กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย(ชุมชนบ้านบาตร)
ถวายบาตรทองสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสระเกศ
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเปิดอาคารรำไพพรรณี ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑
(ในภาพคุณหิรัญเสือศรีเสริมตัวแทนชุมชนบ้านบาตรถวายบาตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี