ชุมชน บ้านบาตร

หัตถศิลป์โบราณ

เสียงกังวาน ในลมหายใจ

จิตวิญญาณบาตร

กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย

(ชุมชนบ้านบาตร)


ช่างทำบาตรของที่นี่ มีกระบวนการทำบาตรด้วยวิธีดั้งเดิม คือการต่อเหล็กและตีขึ้นเป็นรูปบาตรด้วยมือ นับเป็น งานบุ ของไทยแขนงหนึ่ง เรียกกันว่า "บาตรบุ" บาตรของที่นี่จะมีราคาสูง เนื่องจากใช้ช่างฝีมือระดับต่างๆกัน ประกอบด้วย ช่างตีขอบ ช่างต่อบาตร ช่างแล่น ช่างลาย ช่างตี และช่างตะไบ คุณสมบัติของบาตรจะมีความคงทน มีความหลากหลายในรูปทรงที่สืบทอดภูมิปัญญามาแต่โบราณ และถูกต้องตามพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาอีกด้วย